Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Landelijk Energie BeheerLandelijk Energie Beheer biedt consumenten en zelfstandige ondernemers informatie op aspecten als prijzen, contractduur en/of andere diensten van energieleveranciers. Landelijk Energie Beheer fungeert uitsluitend als doorgeefluik tussen afnemer en energieleverancier.

Definities:

Artikel 1 : Begripsbepaling

1.1. Onder tussenpersoon wordt verstaan: Landelijk Energie Beheer
1.2. Onder afnemer wordt verstaan: De rechtspersoon en/of klant die gebruik maakt van de website en/of haar diensten, zowel, leveranciers als anderen.
1.3. Energieleverancier: Leverancier van energie waarmee de afnemer na tussenkomst van Landelijk Energie Beheer een overeenkomst kan aangaan, waarop de algemene voorwaarden van de energieleverancier van toepassing zijn.
1.4. Onder overeenkomst wordt verstaan: Iedere overeenkomst die tot stand komt tussen afnemer en de energieleverancier met betrekking tot de verkoop van producten en/of diensten via Landelijk Energie Beheer.


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van diensten van Landelijk Energie Beheer
2.2. Landelijk Energie Beheer kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. klanten worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat Landelijk Energie Beheer dit op haar website zal melden. Als de klant Landelijk Energie Beheer niet binnen tien werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de klant geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

Artikel 3: Dienstverlening

3.1. Landelijk Energie Beheer zal de afnemer telefonisch en/of digitaal informeren op basis van energietarieven op dat moment en een aanbod doen van de energieleverancier die op dat moment het meest passend is en het meest aansluit op de behoefte van de afnemer.
3.2.Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de prijzen die op dat moment worden vergeleken met de energieleverancier.
3.3. Landelijk Energie Beheer heeft een faciliterende rol en is geen partij in het contract dat afnemer en energieleverancier samen aangaan. Bij het aangaan van een contract tussen afnemer en energieleverancier zijn de Algemene Voorwaarden van de energieleverancier van toepassing.
3.4. Bij akkoord van de geboden dienst en/of product wordt de overeenkomst telefonisch opgenomen door middel van een bandopname en/of wordt de overeenkomst digitaal verstuurd en dient de afnemer digitaal akkoord te gaan met de overeenkomst middels een digitale handtekening.

Artikel 4: De overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod. De overeenkomst wordt digitaal verstuurd naar de afnemer en wordt bevestigd door de afnemer middels een digitale handtekening. Vervolgens worden de voorwaarden in de overeenkomst na de digitale bevestiging nogmaals telefonisch besproken en hiervan wordt een bandopname gemaakt.
4.2. De afnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het verstrekken van de juiste gegevens aan Landelijk Energie Beheer om in de overeenkomst te sluiten.
4.3. Landelijk Energie Beheer heeft het recht om derden bij de uitvoer van de overeenkomst te betrekken. Op de relatie met deze derden zijn ook deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 5: Privacy: Gegevensverstrekking en geheimhoudingsverplichting.

5.1. Landelijk Energie Beheer is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor afnemer steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle persoonlijke en relevante informatie/gegevens van afnemer die betrekking hebben op de werkzaamheden voor afnemer. Ook zullen de gegevens van de afnemer opgenomen worden in een beveiligd systeem.
5.2. Op deze persoonsregistratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
5.3. Landelijk Energie Beheer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.
5.4. Landelijk Energie Beheer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld.
5.5 In het gegevensbestand van Landelijk Energie Beheer worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de administratieve koppeling tussen de afnemer en de energieleverancier.
5.6. Landelijk Energie Beheer zal de beschikbare gegevens maximaal vijf jaar bewaren met als doelstelling om de afnemer te informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energie, duurzaamheid en tarieven.
5.7. De afnemer is te allen tijde gerechtigd om zijn persoonsgegevens te wijzigen of verwijderen uit het bestand van Landelijk Energie Beheer. Een verzoek om deze informatie te verwijderen moet schriftelijk worden ingediend door te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 6:

6.1. Landelijk Energie Beheer kan op elk gewenst moment elke energieleverancier (of elk product of dienst van een energieleverancier) verwijderen uit het systeem van de Landelijk Energie Beheer zonder reden van opgaaf.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Landelijk Energie Beheer verkrijgt haar informatie zoals energieprijzen, leveringsvoorwaarden en acties via energieleveranciers. Landelijk Energie Beheer zet zich volledig in om deze gegevens op waarheid te controleren, maar kan niet garanderen dat deze gegevens ten alle tijden up-to date en volledig zijn. De beschikbare gegevens zijn een momentopname en kan constant veranderen. Het systeem van Landelijk Energie Beheer stelt aan de hand van de door de gebruiker gegeven informatie een overzicht met de prijzen die op dat moment beschikbaar zijn. Aan dit aanbod van Landelijk Energie Beheer kunnen geen rechten worden ontleend.
7.2.Landelijk Energie Beheer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van de energieleverancier,waar de afnemer diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen dat betrekking heeft op de afnemer.
7.3. Gebruiker vrijwaart Landelijk Energie Beheer van elke aansprakelijkheid en tegen elke aanspraak op vergoeding van schade door derden.
7.4. Landelijk Energie Beheer is in geen geval aansprakelijk voor schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade wegens door Landelijk Energie Beheer gegeven inlichtingen of adviezen van derden die uit naam van Landelijk Energie Beheer handelen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.

Artikel 8: Beveiliging

8.1 Landelijk Energie Beheer doet haar best om haar systemen te beveiligen tegen iedere vorm van onrechtmatig gebruik en om gegevensverlies tegen te gaan. Landelijk Energie Beheer kan ondanks de veiligheidsmaatregelen niet garanderen dat er storingen, virussen en/of andere gebreken kunnen ontstaan, en dat derden hier onrechtmatig gebruik van zullen maken.

Artikel 9: Algemene bepalingen

9.1. Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.

Hoofdkantoor en Afleveradres:

logo rcbeheerGustav Mahlerplein 212
1082 MA Amsterdam

  • Email: info@landelijkenergiebeheer.nl
  • Telefoon: 073 20 20 051
  • Openingstijden: Ma - Vr 12:00 tot 17:00
© Copyright 2023 . Alle rechten voorbehouden

Search